O nás

Hravé Pacičky je dětská skupina fungující od roku 2017 pro děti od 1,5 do 5 let s celkovou kapacitou 12 dětí. Základní myšlenkou a podstatou je respektující přístup k dítěti a jeho potřebám. Pro Vaše děti je u nás připraveno vlídné, rodinné a bezpečné prostředí, ve kterém budou navazovat přátelství, poznávat nové věci a radovat se z maličkostí.
Všechny naše milující tety mají potřebnou kvalifikaci a dále se vzdělávají.
Umožňujeme různé formy docházky, každodenní nebo jen na několik dnů v týdnu, celodenní i dopolední. Přijímáme děti od dvou let i během školního roku.

Principy Hravých Paciček

Ke každému dítěti přistupujeme jako k individualitě.
Učíme děti poznávat „svět“.
Rozvíjíme představivost a podporujeme tvořivost.
Učíme děti základní pohybovou gramotnost a dbáme na přirozený pohybový vývoj dítěte.
Rozvíjíme komunikační dovednosti a schopnosti navazování sociálních kontaktů.
Vedeme děti ke správným hygienickým a stravovacím návykům. Rádi dětem odpovídáme na otázku „Proč?“ Vedeme děti k pozitivnímu přístupu k učení. Děti jsou vedeny k úctě sebe sama, ale také k ohleduplnosti vůči druhým lidem a v neposlední řadě k respektování okolí a přírody.

Letíme si hrát i smát, zadovádět, poznávat, dovědět se všechno nové a pak tiše naslouchat.

Naše dětská skupina má zpracovaný adaptační program, který napomáhá všem účastníkům
toho procesu (Vám jako rodičům, Vašim dětem i pečujícímu personálu) zvládnout adaptaci
jako novou událost ve Vašem životě, tedy nástup do skupinky. Nástup dítěte do dětské skupiny je velkou změnou nejen pro dítě, ale i pro Vás jako rodiče. Je pochopitelné, že ze začátku můžete přicházet do dětské skupiny s jistou mírou nejistoty a obav. Je docela možné, že dítě s nástupem do dětské skupiny zažije první odloučení od rodiče. Proto je důležité, aby dítě prošlo adaptačním procesem, ve kterém mají svou nezastupitelnou pozici a vliv i rodiče a pečující personál.

Adaptačním obdobím rozumíme období nástupu dítěte do institucionálního zařízení, tedy i
dětské skupiny, kde se dítě seznamuje s fungováním zařízení, jeho prostředím a osvojuje si základní pravidla, ale také si postupně zvyká na odloučení od rodičů. Pro dítě je důležité vědět, že pobyt v dětské skupině je časově omezen a rodiče si jej vždy vyzvednou. Toto období může trvat u dětí různě dlouho, obecně se uvádí doba mezi cca 4 týdny až 3 měsíci, jeho trvání je závislé na osobnostních faktorech dítěte, přístupu rodičů a
pečujících osob. Výsledkem úspěšné adaptace dítěte na dětskou skupinu se projevu tím, že
dítě zvládá pobyt v dětské skupině, je zde spokojené, rozvijí si své schopnosti a dovednosti,
tvoří si vazby s pečujícím personálem a dětmi.
Proto se nebojte zapojit do adaptačního období společně s námi, vybrat ten nejlepší adaptační
program pro Vaše dítě a umožnit mu lepší zapojení se do velkého světa.

Ke stažení

Zde naleznete nejdůležitější dokumenty spojené s provozem naší dětské skupiny.

Žádost o umístění dítěte do dětské skupiny

Vnitřní pravidla

Plán výchovy a péče

Informace o právech zákonných zástupců ve vztahu k uděleném u souhlasu

Zásady zpracovaní osobních údajů

Evidenční list dítěte

Souhlas zákonných zástupců – fotografie

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Potvrzeni o pracovně právním vztahu

Cestné prohlášení OSVČ

Potvrzení o studiu a rekvalifikaci

Skip to content